Resum

Fem un breu resum sobre les intervencions dels ponents, també dels tallers, realitzats en aquest Fòrum d’Alternatives a l’Atur, la Pobresa i la Desigualtat, a maig 2015, organitzant en tres apartats detallats a continuació: la situació actual, les causes i causants que l’han generat i les alternatives aportades per tal de revertir la situació d’atur, pobresa i desigualtat en favor de millors condicions de vida per a la ciutadania

RESUM SITUACIÓ ACTUAL

Respecte a la situació actual de l’atur, la pobresa i la desigualtat al llarg del fòrum es van fer esment a dotzenes d'aspectes i apartats, aqui aportem una pinzellada d’aquestes situacions:

RESPECTE A les CONDICIONS DE VIDA a Espanya l'anomenada crisi ha afectat negativament a MILIONS de persones, sobre tot treballadores i de classe mitjana, en un període molt breu de temps, per la manca d'ingressos de la unitat familiar o de convivència, la qual cosa ha generat un augment creixent d’atur, pobresa, desigualtat, i agreujant situacions de inestabilitat, tensions familiars, depressió i situacions de patiment.

Hem assistit desesperats al ressorgiment de la POBRESA HABITACIONAL I LA POBRESA ENERGÈTICA, de manera creixent i en ascens afavorida per la falta de ALTERNATIVA HABITACIONAL i per l'augment dels preus dels SUBMINISTRAMENTS bàsics com aigua, gas, electricitat i telèfon, on els beneficis s'han disparat per a les grans empreses.

Espanya ha anat ascendint en DESIGUALTAT fins a ocupar el quart lloc amb major desigualtat de la UE i segons dades d'Eurostat Espanya ha augmentat la desigualtat des de l'inici de la crisi gairebé 10 vegades més que la mitjana europea.

Els SERVEIS SOCIALS estan desbordats davant les necessitats reals de la ciutadania i de cara a l'usuari els tràmits estan trossejats en finestretes diferents per a unes miniayudas que provoquen peregrinacions, esperes i més tràmits, moltes vegades sense la solució necessària. Donant-se el cas per a la mateixa petició de tracte i resposta diferent depenent del territori de residència de cada peticionari.

La situació de POBRESA, també de EXCLUSIÓ, la més greu, s'ha incrementat, generant situacions alarmants, on la privació de llibertat es mostra com un exemple flagrant de desigualtat en la lluita dels rics contra els pobres, buscant més factors de seguretat que no de justícia. Els nivells de POBRESA a Catalunya han crescut un 29%, provocant un nivell d'exclusió del 23%. Tot i això la xacra de la pobresa es troba amb la indiferència, la incomprensió i l'abús de la seva situació fent-la humiliant.

La situació dels menors és alarmant. S'ha multiplicat per 5 els MENORS que viuen en llars on no hi ha ingressos. A Espanya el 30% dels MENORS viu per sota del llindar de pobresa. Existeix vulneració dels drets dels menors, així com a falta de vies per a la seva participació en la societat.

També la DESIGUALTAT per origen és injusta com mostra la pràctica de dividir els drets entre els d'aquí i els d'allà, això no ajuda, hem de treballar pels drets de les persones, pels DRETS HUMANS.

En SANITAT les desigualtats creixen, i és que les desigualtats es fiquen dins de la pell d'un mateix, dins els òrgans, ens emmalalteix cada dia més i aquesta biologia es reflecteix en la societat. Constatem la DESIGUALTAT en viure i la desigualtat en morir, l'esperança de vida és molt diferent entre barris i ciutats. La situació de la SANITAT és insostenible, la SANITAT està mercantilitzada, privatitzada de manera creixent, desacreditant la sanitat pública en favor de la sanitat privada per a major negoci de una minoria.

I es que la crisi ha augmentat la DESIGUALTAT per raó de GÈNERE, pel fet de ser DONA, per situacions transversals d'ordre social, també en les regulacions laborals, en el reconeixement reproductiu i de la llar on no hi ha valoració econòmica i només escàs reconeixement social, donant visibilitat a una gran contradicció prioritzant l'economia mercantil i monetària per sobre de la reproductiva i d'atenció familiar a la qual no donem valor.

Una altra dada eloqüent ens diu que a la UE 6 MILIONS més de DONES que d'homes tenen uns ingressos inferiors al 60% de la mitjana i les pensionistes europees reben de mitjana un 39% menys que els homes.

La situació de les RETALLADES en pressupostos públics ha estat important. El nivell d'inversió a CATALUNYA està en el 0,8% del PIB molt per sota de la mitjana europea que és del 2,5%. A Espanya, la despesa pública en sanitat i educació s'ha reduït un 21% EN 5 ANYS. I aquestes retallades en presupost han afectat en reducció de contractes laborals i de serveis sanitaris, educatius, judicials, municipals i molts altres com per exemple en la reformulació de la Renda Mínima d'Inserció, provocant situacions dramàtiques d'exclusió no tingudes en compte on només ha primat la reducció de l'anomenat despesa. A CATALUNYA hi ha 98.000 famílies sense cap ingrés, a Espanya són 720.000 famílies. L'actitud insensible dels polítics davant la crisi, mentre parlen de la seva implicació en generar ocupació, ells han legislat polítiques generadores de més ATUR i DESIGUALTAT.

Respecte a l'entorn empresarial, econòmic i FISCAL destacaríem, entre d'altres aspectes, els ajuts a grans patrimonis i grans empreses enfront del tancament de milers de petites i mitjanes empreses, generant més ATUR i augmentant el nombre de famílies on tots els seus membres estan en ATUR o sense ingressos.

També constatem el deteriorament de les condicions laborals, especialment després de l'última reforma laboral convertint els contractes laborals en una epidèmia generadora de més ATUR i precarietat laboral, a Catalunya el nivell de precarietat laboral està en el 43% dels contractes, havent-hi un 46 % de treballadors amb ingressos inferiors a 1.000 € mensuals.

En aquesta situació la condició de ATUR no només ha crescut en volum, també en temps, s'ha prolongat i les cobertures de ATUR s'han reduït provocant un estat evident de drama social.

I en l'entorn FISCAL les desigualtats continuen creixent, amb el manteniment de les reduccions i exempcions fiscals a qui més tenen i més guanyen la qual cosa ha mantingut el creixement de les desigualtats.

Malgrat tot Espanya segueix tenint una de les pressions fiscals efectives MÉS BAIXES de tot Europa, amb 8,2 punts per sota de la mitjana de l'eurozona, amb un disseny en el qual el 85% de l'esforç recau sobre les famílies, en primer lloc sobre l'IRPF.

També l'evasió FISCAL ha crescut a Espanya, s'ha tornat quotidiana, com l'elusió FISCAL, mil maneres d'evitar el pagament a hisenda, les ELTV i SICAV, així com els paradisos fiscals, i un augment de l'economia submergida, tot això un còctel demolidor per a les arques de l'estat, les arques de tots.

La CORRUPCIÓ avança i es fa un factor demolidor per a l'economia, per les seves xifres i pel seu impacte de confiança en el sistema polític actual.

És cert, també hi ha una CRISI FINANCERA INTERNACIONAL generada en l'especulació immobiliària, propiciada pels bancs a través de les titulacions de préstecs hipotecaris generant una bombolla financera superior a 1,5 BILIONS € que a Espanya ha estat sostinguda en part amb DEUTE pública sense contrapartides , de manera generosa i injusta en favor de les grans empreses, especialment els bancs.

També l'increment del DEUTE l'estat espanyol gairebé s'ha duplicat en tan sols 5 anys, i seguim en ascens, 1,3 BILIONS € a 2016 sumant tot el deute d'administracions públiques espanyoles.

Al fòrum també en diverses ocasions es va parlar de la situació de pobresa i desigualtat més enllà de les nostres fronteres, vivim en un MÓN GLOBAL, cada vegada més entrellaçat i les condicions de vida en altres països també repercuteixen o són resultat de les nostres polítiques i sobre això reflexionem sobre les condicions de vida de les persones que treballen en l'extracció de minerals a Àfrica, de l’explotació laboral a la Xina, de les exempcions fiscals a les grans empreses a tot el món, dels sous milionaris dels membres de consells d'administració de grans empreses, de l'externalització i deslocalització de les empreses.

La POBRESA creix en el MÓN, generant més i més DESIGUALTAT, 7 de cada 10 persones viuen en països on la seva situació ha empitjorat, molt més per als REFUGIATS, on els MENORS no acompanyats són els més vulnerables entre els vulnerables.

El nombre d'europeus vivint en pobresa severa es va incrementar en 7,5 MILIONS de persones en els últims 5 anys fins a arribar als prop de 50 milions de ciutadans.

El banc Credit Suisse estima que l'1% més RICO dels europeus posseeixen més d'un terç de la riquesa de EUROPA, i Oxfam revela que actualment el 1% més ric dels llatinoamericans acapara el 41% de la riquesa de tota Sud-amèrica, així com que les 62 persones més riques del nostre estimat planeta tenen tanta riquesa com la meitat de la població d'escassos recursos, uns 3.600 MILIONS de persones.

Referit a Espanya on més de 3,2 MILIONS de persones pateixen pobresa severa, en canvi viuen 21 milmilionaris la riquesa conjunta puja a 106.000 MILIONS d’euros.

SENSE DUBTE LA DESIGUALTAT NO ÉS INEVITABLE NI FRUIT DE LA CASUALITAT, MÉS BÉ ÉS EL RESULTAT DE DECISIONS POLÍTIQUES DELIBERADES A FAVOR D'UNA MINORIA A QUI AQUEST SISTEMA LES VA MOLT BÉ.


Situacions actuals vers les condicions de vida de la ciutadania 

- l’anomenada crisis ha generat pobresa, fent-la créixer fins afectar persones i famílies obreres i de classe mitja

- manca de ingressos suficients per aconseguir una vida digne, milers de famílies sense cap ingrés

- impossibilitat de poder pagar les despeses d’habitatge, menja, consums, salut...

- incertesa pel futur, tensions familiars, depressions i situacions de patiment

- ha crescut de manera desesperant l’anomenada pobresa energètica

- les ajudes dels serveis socials han quedat totalment insuficients i desbordades, cal donar moltes justificacions per tramitar les ajudes, també generant uns mini-ajuts disgregats i dispersos que provoquen peregrinacions en busca de cada ajuda particular, fet que també genera tensions amb el personal del servei

- els serveis socials i les ajudes no son iguals arreu, acabem tenint respostes heterogènies dependent d’on viu la persona

- s’ha incrementat el numero de persones amb situació d’exclusió, severa i moderada, integrada, integrada de forma precària, exclosa

- els nivells de pobresa han crescut, a Catalunya 29% de la població viu en risc de pobresa i exclusió, manca de llar en condicions, menjars, vacances mínimes, rentadora, televisió…

- S’ha multiplicat per 5 els nens que viuen en llars on no hi ha ingressos

- Creix la fractura socials, la crisi cada cop afecta dràsticament a més ciutadans, avui tenim un nivell d’exclusió del 23%

- Fragmentar la pobresa per tipus pot ajudar a entendre-la però no a resoldre-la, tampoc ajuda la pràctica sistemàtica de dividir entre els d’aquí i els d’allí, cal treballar pels drets de les persones. 

- La xacra de la pobresa es troba amb incomprensió i abús de la seva situació fent-la humiliant.

- La pobresa creix arreu, amenaça les desigualtats, també les extremes, 7 de cada 10 persones viuen en països on la seva situació ha empitjorat.

- Dins la societat les desigualtat sens fiquen dins la pell, dins els òrgans, els emmalalteix, aquesta biologia es el reflex de la societat.

- Constatem la desigualtat en viure i desigualtat en morir, esperança de vida molt diferent entre barris i ciutats

- La situació a la sanitat es insostenible, un jubilat amb dolor l’han d’operar no te diners si tingués ja l’hagueren operat sense espera, sanitat mercantilitzada de forma creixent, ideari mercantil desacreditar la sanitat publica per fer negoci derivant guanys a la sanitat privada.

- Aquesta crisi sistèmica multiplica les desigualtats de tot tipus, les desigualats de gènere creixent encara que son encara poc visibles, causes de la desigualtat, es transversal, ens afecta al 52%, afecta pel fet de ser dones, es una construcció social, regula les condicions socials laboral a partir de les diferencies percebudes entre generes, patriarcals, rols diferenciats a homes i dones, organitza dos grans grups la productiva, reconeixement, reproductiva, privada, espai privat de la llar, sense valor econòmic i escàs valor social, aquesta diferencia fa contradicció explica determina al centre la economia mercantil la monetària per sobre de la economia reproductiva a la que no dono valor

- Bretxes en el treball remunerat amb la crisi s’ha agreujat, s’ha invertit la tendència europea

Situacions actuals vers la sensibilitat i accions públiques

- realització de retallades, més i més retallades en el pressupost públic afectant provocant reducció de contractes laborals, de serveis en sanitat, educació, justícia...

- reformulació de la RMI per aconseguir reduir la quantitat a pagar

- reduir, limitar i aturar les ajudes de tot tipus, també en dependència

- modificació de la constitució espanyola prioritzant el pagament del deute

- fer recaure la gestió de la creixent pobresa en els serveis socials bàsics, sense contrapartides, fet que els ha fragmentat, amb diferent nivell de resposta depenent del servei social adscrit, quedant tots els serveis i personal totalment desbordats

- observen segmentat la pobresa, pobresa infantil, energètica, quan ho traduïm en respostes, son respostes fragmentades, incoherents inefectives, acabem gestionant una multitud de mini ajudes que res resolen, cal plantejar-se si son respostes prou dignes

- no sabem si creure o no el que diuen els polítiques , no sabem quan sortirem ni la implicació en la nostra feina, ens sentim desconfiats, 

- els drets dels infants existeixen però els poders públics tenen la seva obligació, hi ha vulneració dels drets dels infants, calen polítiques de protecció socials, on els infants siguin el centre de la política

- garantir la participació dels infants en la societat

- situació dels nens al mediterrani, menors no acompanyats, els més vulnerables entre els vulnerables, amplien vigilància

- jubilat amb dolor l’han d’operar no te diners si en tingués ja l’hagueren operat sense espera, sanitat mercantilitzada de forma creixent, ideari mercantil desacreditar la sanitat publica per fer negoci derivant guanys a la sanitat privada

- la salut es un tema polític, te a veure a determinants socials de la salut, les circumstancies on vivíem treballem juguem, treballant morim

- necessitem polítiques socials de rescat social, polítiques laborals, polítiques culturals, el diagnòstic el sabem i les solucions també, manquen les accions polítiques

- privatització creixent de la sanitat

- desigualtat del sistema entre home i dona, desigualtat de gènere

Situacions actuals vers a l’entorn empresarial, econòmic i fiscal

- lleis de reforma laboral on s’ha flexibilitzat les condicions i interrelacions laboral entre empresaris i treballadors amb contractes precaris i sous més baixos

- mantenir i ampliar les reduccions i exempcions fiscals a qui més té

- les companyies de subministres bàsics han augmentat els preus i els seus beneficis 

- increment de situació d’atur, així com precarietat laboral

- la precarietat laboral es una epidèmia generant nivells alts de precarietat, A Catalunya el nivell de precarietat laboral esta en el 43%.

- han augmentat el nombre de famílies on tots els seus membres son a l’atur o sense ingressos

- estem en situació d’atur estructural i treball degradat

- la corrupció es un fet real, perjudicial i demolidor

- la evasió fiscal forma part de la quotidianitat

- la elusió fiscal, tb de les empreses dels partits rics, més del doble del que reben en cooperació internacional

- la crisi ha augmentat un 50% la privació material

- la crisi continua creant treball precari, augmenta economia submergida, frau fiscal, 

- desconfiança cap a la despesa pública, no la veiem con inversió social

- la desigualtat d ela riques aes immensa, desigualtat esgarrifoses, generant mes desigualtats, coartant el poder polític, la banca i farmacèutiques pressiona per aconseguir els seus objectius i els seus beneficis

- hipocresia dels polítics declarant voler la reducció de l’atur i de mentre fan polítiques que generen el contrari

- l’origen de la crisi actual provés de la crisi financera internacional generada a partir de la bombolla especulativa immobiliària, cercant sortides que redueixin els costos i devaluïn els salaris, fet aconseguit a través de reformes laborals, veritables destructores de llocs de treballa 

- generalització dels contractes a temps parcial como mecanisme de flexibilitat per l’empresari

- ampliació de la durada de l’atur generant un insostenible atur de llarga durada sense cobertures suficients per evitar l’evident drama social existent

- Increment de la quantitat de persones sense treball

- empobriment de les persones malgrat tinguin un treball donades les condicions laborals amb baixes retribucions econòmiques

- els sindicats han perdut poder

- la EPA dona les dades del augment significatiu dels contractes a temps parcial

- hi ha molts treballadores amb salaris per sota del salari mínim i el 46% dels treballadors amb salaris inferior als 1.000€ mensuals 

- cal alliberar-nos del deute que han generat els rics, banquers i empresaris, els rics cada cop son més rics i ens han trets els diners 

- Catalunya inverteix el 0,8% del seu PIB molt per sota de la mitja europea que es el 2,5%

- Barcelona va viure Mobile Congres amb un impacte econòmic eufòric, però al parlar de telefonia tenim de parlar de la extracció del coltan al Congo, de l’explotació laboral a Xina, de les excepcions fiscals a les gran empreses de telefonia, també parlar de treballs precaris, del rescat públic de negocis privats, cal parlar de milers de ciutadans sense ingressos, de milers de treballadors amb treballs precaris, de empreses amb grans ingressos, de consells d’administració milionaris, de la externalització com forma de empobriment dels treballadors, dels sous precaris...

- els subcontractes laborals, subcontractes contractuals, els nous models de contractes que precaritzen als treballadors

- la norma i nou model de treballa: la precarietat laboral


RESUMEN CAUSAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En este Fòrum se desarrollaron algunos talleres que estaban orientados a resaltar las causas de la situación actual. Estos talleres tienen que ver con la economía y las finanzas, las políticas laborales y de bienestar, el sistema productivo, La Unión Europea, la corrupción. Hay que reseñar que las finanzas constituyen el corazón que impele flujos económicos necesarios para desarrollar la economía, la producción, el trabajo y los servicios llamados del bienestar en la sociedad de mercado. El dicho de “no se puede construir un paraíso social en un cementerio económico” tiene plena vigencia y es por ello que la ciudadanía ha de comprender y movilizarse contra las medidas económicas injustas y por elementos fundamentales de su bienestar:

CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL generada en la especulación inmobiliaria, propiciada por los bancos a través de las titulaciones de préstamos hipotecarios generando una burbuja financiera superior a 1,5 BILLONES € que en España ha sido sostenida en parte con DEUDA pública sin contrapartidas, de forma generosa e injusta en favor de las grandes empresas, especialmente los bancos.

La crisis actual proviene de la crisis financiera internacional, generada a través de la burbuja especulativa financiero-inmobiliaria. Para la que el capital ha buscado salidas que reduzcan los costes fiscales y las condiciones de producción y devalúen los salarios, ello a través de reformas laborales que han hecho recaer la crisis sobre los trabajadores.

Mundo global interdependiente y sometido a las reglas de la competencia y a la deslocalización de las empresas.

La privatización del dinero y oligarquía bancaria/banca privada

La generación de deuda ilegítima y odiosa.

  • También el incremento del DEUDA España casi se ha duplicado en tan sólo 5 años, y seguimos en ascenso, 1,3 BILLONES € a 2016 sumando toda la deuda de administraciones públicas españolas.

La fiscalidad injusta insuficiente y regresiva:

  • Y en el entorno FISCAL las desigualdades continúan creciendo, con el mantenimiento de las reducciones y exenciones fiscales a los que más tienen y más ganan lo que ha mantenido el crecimiento de las desigualdades.

A pesar de todo España sigue teniendo una de las presiones fiscales efectivas MÁS BAJAS de toda Europa, con 8,2 puntos por debajo de la media de la eurozona, con un diseño en el que el 85% del esfuerzo recae sobre las familias, en primer lugar sobre el IRPF.

También la evasión FISCAL ha crecido en España, se ha vuelto cotidiana, como la elusión FISCAL, mil maneras de evitar el pago a hacienda, las ETV y SICAV, así como los paraísos fiscales, y un aumento de la economía sumergida, todo ello un cóctel demoledor para las arcas del estado, las arcas de todos.

La existencia de los paraísos fiscales. La especulación financiera con todo tipo de activos y la banca en la sombra.

Tratados injustos de libre comercio 

  • Hasta ahora el “libre comercio” no ha conseguido un desarrollo armonioso del mundo, sino todo lo contrario. En el S. XIX se bombardeaba para abrir mercados, un siglo después se intentó con la OMC y ahora con los tratados de libre comercio, que pretenden otorgar un poder ilimitado a las multinacionales que esté por encima de la democracia y al servicio del gran capital.

El empleo abusivo de energías no renovables.

Un modelo productivo ineficiente y depredador. 

Un  entorno empresarial, económico y FISCAL tendente a la oligopolización. Ayudas a grandes patrimonios y grandes empresas frente al cierre de miles de pequeñas y medianas empresas que son las más altas en mano de obra.

Otros aspectos de la política española fundamentales que son causas generadoras de Paro, pobreza y desigualdad son:

La falta de ingresos dignos vía trabajo o rentas de las familias.

Modificación de la Constitución Española en su artículo 135. Priorizando el pago de la deuda a cualquier otro gasto social.

Privatizaciones, externalizaciones y disminución de la financiación de lo público y a favor de las subvenciones a lo privado.

Disminución de la intervención del Estado en la economía. Desconfianza hacia el gasto público, no se valora como un gasto social.

Leyes de reforma laboral que flexibilizan las condiciones y las interrelacion laboral entre empresarios y trabajadores, con contratos precarios y sueldos más bajos, convirtiendo los contratos laborales en una epidemia generadora de más PARO y precariedad laboral, en Cataluña el nivel de precariedad laboral está en el 43% de los contratos, habiendo un 46% de trabajadores con ingresos inferiores a 1.000 € mensuales.

La brecha salarial y la falta de políticas de género.

La crisis y la falta de políticas anticíclicas continúan creando paro, trabajo precario y aumentando la economía sumergida y el fraude fiscal.

La CORRUPCIÓN avanza y se hace un factor demoledor para la economía, por sus cifras y por su impacto de confianza en el sistema político actual.

Por otra parte los sindicatos han perdido presencia, credibilidad y poder.


RESUMEN DE LAS TERNATIVAS


Por una Europa de las personas contra la europa del capital

Marcha a Bruselas: Por una Europa democrática social, ambiental y solidària:

Alternativa de comercio Justo

Proteccionismo altruista, o sea aranceles variables sobre importación según criterios sociales y ecológicos.

Mandato de comercio alternativo: Establecer un control democrático sobre las políticas de comercio e inversión. Desde una perspectiva que situe antes al planeta y a las personas que a las empresas.

El tratado de comercio de los pueblos AlBA entre países de Sudamérica y Centroamérica es un  es un referente: Lucha contra la pobreza y exclusión, derechos humanos, laborales de la mujer, defensa medio ambiente, protección del medio rural y producción de campesinos, lucha contra el intercambio desigual y contra la deuda y políticas de ajuste, vencer obstáculos al acceso información, conocimiento y tecnología, reformas hacia la gestión pública de los servicios públicos y recursos estratégicos.

Auditoría de la deuda

La propuesta de ODG y PACD es que se habría de realizar una auditoría de la deuda que tenga un carácter inminentemente ciudadano. Se deberían contemplar las partes odiosas, ilegítimas, ilegales e insostenibles de la deuda y socializar esta información. Lo que permitiría la politización sobre el tema y la toma de decisiones sobre que hacer con ella. Lo que se propone es no pagar la parte de deuda que no responde al interés de la mayoría y todo ello sobre los criterios del proceso de auditoría. El impago se haría mediante un plan ordenado y acompañando de un sistema de medidas que restablecieran la democracia sobre las finanzas y la economía.

Banca Pública:

La alternativa que presenta desBanka al paro, la pobreza y la desigualdad es la de la Banca Pública, Ética y Social que puede ayudar en varias cosas :

-Dando crédito a las familias, pequeñas empresas y medianas. Reactivando la economía real y no especulativa.

-Dando crédito a la Economía social y solidaria. Y garantizando servicios financieros de proximidad, vinculados al territorio y a las necesidades de los ciudadanos.

- Actuar de contrapoder para que la sociedad y el gobierno no dependan de la banca privada.

- Cumplir un papel anticíclico en las crisis de nuestra economía capitalista.

Erradicación de los paraísos fiscales

Combatir el secreto bancario / Establecer acuerdos efectivos de intercambio de información/cambio de las normativas contables de las sociedades que permitan que tributen por sus beneficios en cada país/No contratación administración con empresas ubicadas en ellos/Dotar de medios a la inspección de hacienda.

Una fiscalidad justa ambiental y solidaria

Fiscalidad suficiente, progresiva y re-distributiva/ persecución del fraude fiscal/ Implementación de impuestos internacionales y especialmente a la especulación ITF/ Elaboración de un catastro de activos financieros/fiscalidad a la contaminación, vertidos,…etc. Redistribución estatal e internacional.

Modelo económico social, sostenible y estacionario (MESSE)

Propuesta General: Proponemos la economía estacionaria en equilibrio con el planeta, o sea: Escala sostenible. Distribución justa, asignación eficiente y alta cualidad de vida. Un cambio de modelo productivo hacia una economía baja en carbono, la transición hacia las renovables, la eficiencia y el ahorro. El aumento de puestos de trabajo de los sectores del Estado del bienestar y reforzar las relaciones de colaboración y cooperación.  

Específica: Para resolver el paro la pobreza y la desigualdad:

Reducción de la jornada laboral y reparto del trabajo/ Renta básica incondicionada hasta 60% de la renta media/ Reforma fiscal progresiva.

ILP RGC

Iniciativa legislativa ciudadana para legislar un derecho subjetivo que asiste a todas las personas en Cataluña de 18 a. El artículo 24.3 del presente Estatut de Catalunya dice: “las familias o personas en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una Renta Garantizada Ciudadana que les garantice una vida digna”.

Pla de xoc: rehabilitació energètica, crèdit mutu sense interessos i referèndum sobre renda máxima

Plan de choque para la reactivación económica, la ocupación y el ahorro energético. Con la rehabilitación integral energética de los edificios públicos y de las viviendas.

Financiación de la RGC y de la financiación de las PYME con una moneda complementaria “Eurocat” basada en el crédito mutuo sin intereses.

Limitación de la brecha/izquierda de la rente con una consulta/referéndum sobre la relación socialmente tolerable entre renta mínima y máxima.

Dret a l’habitage, y a los subministros, alternatives y propostes

Presentación de la ILP contra desahucios y pobreza energética / Priorización de medidas mínimas ILP de vivienda/ Dación en pago/ Moratoria desahucios/ Parque público de viviendas y realojo/ Máximo 30% ingresos para pagar suministros y vivienda.

Derogación de la ley de reforma laboral:

Reforzar la representación sindical en las empresas/ Denunciar la presión sobre trabajadores y ejercicio de acciones protectoras/ Nuevo modelo económico/ Reforzar el sindicalismo de clase y sociopolítico/ Renovar el modelo sindical para que llegue a las pequeñas y medianas empresas.

Políticas de género para acabar con la brecha salarial


Pensiones dignas, instrumento de reducción de la pobreza

Recuperar la revalorización de las pensiones/Derogar las Reformas de las Pensiones/Avanzar hacia una pensión mínima de 1000€ mensuales/Prohibir los cortes de suministros básicos (energía, agua) a personas con  pensiones por debajo del umbral de la pobreza/

Alternativas de salud

 Una sanidad de titularidad y gestión pública de calidad./ Evaluar sistemáticamente el impacto de la salud humana en todas las grandes actuaciones y proyectos económicos y empresariales./ Resistir ante las agresiones actuales, denunciar y revertir recortes./ Visualizar las luchas Marea blanca, consorcio de Lleida, Parar la privatización de los CAP,s,…/ Pedir programas de sanidad y salud a las formaciones políticas/ Pedir posicionamiento a administraciones varias/ Rescatar recursos degradados de salud mental, salud laboral y dependencia.

Alternativas escolares:

Gratuidad de la educación, Red única y democracia en centros / Construcción de una Mesa sobre la pobreza infantil/ Utilización del índice AROPE sobre pobreza como criterio para dar becas de comedor.

Respostes a l’emergència social. Pràctiques comunitàries i polítiques de proximitat.

Dar respuestas inmediatas a las situaciones de emergencia social, trazando itinerarios de inserción a partir del empoderamiento personal y comunitario.

Un cambio de modelo de servicios sociales y atención a las personas mediante unos servicios sociales universales de calidad y proximidad que actúen previniendo o erradicando los factores de exclusión social.

Establecer redes activas desde el municipalismo que se conviertan en actores del empoderamiento en barrios.

Revertir el desmantelamiento de de políticas sociales. Nula responsabilidad social de las empresas. Impulso a la corresponsabilidad desde redes sociales y las administraciones.

Alternativas al Estado penitenciario

Reforma del código penal, reduciendo las penas y ajustándolo a los índices inferiores en delincuencia a los de la UE

Ampliar medidas penales alternativas, con especial atención a las mujeres y mas concretamente a las madres.

Reducir y regular más estrictamente el primer grado.


MOVILIZACIONES Y PROYECCIÓN DEL FORUM


Marcha a Bruselas

Marea Blanca

Marcha de la Dignidad

ILP Enseñanza Pública

Derecho a la vivienda digna

ILP emergencia habitacional y suministros básicos

Marea Pensionistas

Plataforma TTIP

Plataforma Fiscalizad Justa, Ambiental y Solidaria

Plataforma ITF/Paraísos Fiscales NO

Hay que construir un sujeto político a través de estas movilizaciones.

Todos estos foros también podrían construir parte de este sujeto politico de ciudadania

Teoría de la tenaza: la política debe prenderse desde la ciudadania y des la política institucional.

CONCLUSIONES

Las causas que han generado la presente crisis, que no es una crisis común del capitalismo y que ha venido para quedarse largo tiempo, tienen que ver fundamentalmente con la codicia de los poseedores del poder económico. La pobreza generada es consecuencia de la riqueza usurpada.

Los procedimientos históricos por los que los poderes establecidos han desposeído al pueblo y continúan haciéndolo han sido diversos: 

Ocupación y saqueo, apropiación, expoliación, esclavismo , explotación mano de obra, banca privada y usura, mercantilización de la vida y privatización poniendo a todo un precio,  desregulación y liberalización económica, oligopolización del mercado, especulación, apropiación de las ganancias y socialización de las pérdidas, encadenamiento de las personas y países a las políticas neo-liberales y a las políticas de austeridad y recortes por medio de la trampa de la deuda, especulación financiera con todo tipo de activos y derivados, opacidad del sistema financiero internacional y los paraísos fiscales resultante en elusión evasión y fraude fiscal, privatización de la emisión de moneda y por último pretenden con los nuevos tratados de libre comercio (TTIP, TISA, CETA,..) que las transnacionales tengan directamente el poder de decidir sobre las políticas de los estados.

Las políticas neoliberales y la financiarización de la economía han supuesto una vuelta de tuerca en la desposesión de los ciudadanos 

Desarrollo en Europa de las políticas de austeridad

Las crisis siempre las han sufrido las clases trabajadoras y los colectivos máss débiles, profundizándose en colectivos excluidos y marginales.

Ha habido una pérdida democrática importante donde los poderes políticos queda supeditados a los poderes económicos, ello ha desencadenado la rapiña de lo público y una pérdida importante de soberanía popular

Revertir esta situación requiere frentes amplios y el empoderamiento de la ciudadanía mediante la acción y alternativas como las que se presentan en este foro

La situación de POBREZA, también de EXCLUSIÓN, la más grave, se ha incrementado, generando situaciones alarmantes, donde la privación de libertad se muestra como un ejemplo flagrante de desigualdad en la lucha de los ricos contra los pobres, buscando más factores de seguridad que no de justicia.

Hemos de aplicar la teoría de la tenaza: la política debe prenderse desde la ciudadania y desde la política institucional al mismo tiempo. Las fuerzas populares en las instituciones y los movimientos ciudadanos han de reforzarse en la acción.